Vyhľadať
Close this search box.

Národné referenčné miesto pre EQAVET pripravilo Správu o zabezpečovaní kvality OVP v SR 2020

Národné referenčné miesto pre EQAVET Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pripravilo Správu o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike 2020, ktorá mapuje zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v SR zo systémovej úrovne, ako i z pohľadu zriaďovateľa stredných odborných škôl (VÚC) a z pohľadu poskytovateľa (strednej odbornej školy).

Publikácia ponúka prehľadný a ucelený súbor informácií o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava je jednou z hlavných priorít Európskej únie, nakoľko je nevyhnutnou súčasťou prosperujúcich ekonomík členských štátov. Rýchlo meniace sa podmienky na trhu práce si vyžadujú flexibilný a funkčný systém celoživotného vzdelávania, čo ho stavia do rovnocennej pozície s počiatočným odborným vzdelávaním a prípravou. Kvalitné vzdelávanie vyžaduje okrem iného dodržiavanie istých zásad a používanie nástrojov na zabezpečovanie kvality. Zásady a nástroje, ktoré sa používajú v slovenskom systéme odborného vzdelávania a prípravy, mapuje kolektív autorov z rôznych častí systému odborného vzdelávania a prípravy.

Dokument nadväzuje na Správu MŠVVaŠ SR o stave OVP z roku 2015 a popisuje zmeny, ktoré v tejto oblasti nastali počas uplynulých piatich rokov. 

Pripomienky, návrhy a komentáre môžete posielať prostredníctvom formulára  na web-stránke okvalite.sk v termíne do 30. 6. 2020.

NRM EQAVET Slovensko

Skip to content