Vyhľadať
Close this search box.
Tvorba akčného plánu zlepšovania, model CAF

Tvorba Akčného plánu zlepšovania

Na základe výsledkov samohodnotenia a externého posúdenia na mieste  sme sa pustili do tvorby Akčného plánu zlepšovania (APZ). Jeho cieľom je posilniť silné stránky našej organizácie, eliminovať slabé miesta, integrovať zlepšovacie aktivity, aktívne zapojiť zamestnancov do procesu a riadiť sa ôsmimi princípmi výnimočnosti modelu CAF.

Princípy výnimočnosti model CAF

V úvode stretnutia sme informovali konzultantku M. Jurkovičovú o liste riaditeľa ŠIOV zaslanom všetkým zamestnancom, v ktorom boli oboznámení s výsledkami posúdenia, a tiež s výzvou na predkladanie návrhov na zlepšenie.

Konzultantka nám odprezentovala  osvedčený postup tvorby akčného plánu zlepšovania. Vďaka jej prezentácii sme dokázali efektívne prioritizovať oblasti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť a úsilie. Tieto oblasti vyplynuli z detailnej analýzy jednotlivých subkritérií samohodnotiacej správy a boli rozdelené do troch prioritných kategórií.

Oblasti s najvyššou prioritou sme zakomponovali do návrhu APZ. Pre každú z nich sme určili zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať na ich realizáciu. Po finalizácii plánu a získaní spätnej väzby z posúdenia na mieste doplníme prípadné chýbajúce oblasti a pre každú z nich zadefinujeme konkrétne „smart“ aktivity.

V závere stretnutia sme sa s CAF tímom dohodli na pravidelných stretnutiach s ostatnými zamestnancami ŠIOV. Cieľom týchto stretnutí je zvýšiť vzájomnú informovanosť o priebehu implementácie akčného plánu a motivovať zamestnancov k aktívnemu zapojeniu sa do tohto procesu.

Skip to content